vissza a cimoldalra
2018-05-27
részletes keresés    Café Momus on Facebook rss
Bejelentkezés
Név
Jelszó
Regisztráció
Legfrissebb fórumaink
Mi újság a Magyar Állami Operaházban? (60803)
Nemzeti Hangversenyterem - és más helyszínek (3983)
Társművészetek (1254)
Momus társalgó (6334)
Milyen zenét hallgatsz most? (24996)
Haladjunk tovább... (213)
Kedvenc előadók (2821)
A komolyzene jelene és jövője Magyarországon (2277)
Kedvenc művek (143)
Kedvenc felvételek (148)

Olvasói levelek (11275)
A csapos közbeszól (95)

Mi újság a Szegedi Nemzeti Színházban? (2544)
Bartók Rádió (730)
Kemény Egon zeneszerző (Wien, 1905 - Budapest, 1969) (1408)
Franz Schmidt (3128)
Hozzászólások a Momus írásaihoz (6607)
Opernglas, avagy operai távcső... (20074)
Lehár Ferenc (629)
Operett a magyar rádióban (1949-1990) (2733)
A magyar zenei élet elfeledett vagy kevéssé ismert művészei (847)
Élő közvetítések (7204)
Opera, operett, dalciklus, librettók, szövegkönyvek, versek (581)
Operett, mint színpadi műfaj (3605)
Erkel Színház (9289)
Évfordulók, jeles napok, születésnapok etc. (713)
A nap képe (2056)
Momus-játék (5490)

Fórumok teljes listája
Impresszum

megjelenteti:
Café Momus Egyesület
adószám:
18240531-1-43

apróhirdetés feladása:

191   Ardelao • előzmény190 2017-09-12 12:11:30

Ha már szóba hoztam Doppler Károly nevét, beszélni kell Doppler Ferencről is. Zeneszerzőként ő termékenyebb volt, mint öccse, Károly. De műveiket általában közösen alkották, így nehéz megállapítani, mely dalmű megírásában melyiküknek mennyi része volt.

Íme egyik közös szerzeményük:

Franz & Karl Doppler - Hungarian Fantasy (Drahos Rebeka & Szabados Éva)

Az alábbi írásban – amelyet terjedelme miatt részletekben idézek - valójában az egész Doppler-család történetét megismerhetjük.

Fővárosi Lapok, 1881.05.29., 122. szám.

Doppler Ferenc.

Június elsején e zenész, kinek zenei, különösen operai viszonyaink nemzeties élénkülése körűl elismerést érdemlő munkássága kortársai élénk emlékezetében marad, hivatásának ötvenedik évfordulóját ünnepli. Ez alkalommal a családja és barátainak emlékezései után tett eme feljegyzéseket talán nem fogadják rokonszenv nélkül a mi olvasóink sem, kiknek egy része a derék zeneszerzőt dalműveiből, táncműveiből, karnagyi és fuvolajátékbeli működéséről jól ismerik.

Doppler Ferenc atyja a Krems városa mellett fekvő Reibers helységben iskolamester volt. A múlt század vége felé s a mostaninak kezdetén nem voltak Ausztriában sem zenei képező intézetek, s így a zenetanulók, kik nem laktak nagy városokban, kizárólag vagy klastromokban nyertek zenei s egyéb kiképeztetést, vagy pedig az úgynevezett »Thurner-meister«-eknél, t. i. a városi zenekar vezénylőjénél. Ily utóbbihoz adták Dopplerünk atyját is, ki akkori szokás szerint, majd minden fúvó- és vonós-hangszert tanult gyakorlatilag kezelni; főhangszere azonban a búgósíp (oboa) lett, mellyel később hangversenyzett. Midőn 1805-ben Napóleon Ausztriába vonult be, Doppler atyja is a hadseregbe lépett, s miután pár év múlva a katonai szolgálattétel alól felmentették, karmesterként lépett a 26. gyalog sorezredbe, akkor »Vilmos németalföldi király« ezredébe. Ez állásában 1813. május 12-én, huszonnyolc éves korában, kelt össze Klagenfurt Szent Péter templomában Roth Katalinnal.

Gyakori helyőrségi változtatás után az öreg Doppler végre a Lembergben fekvő 37-dik gyalog- sorezredhez (báró Máriássy) szerződött karmesternek. A nagy laktanyában, melyben e katonaezred sok évtizeden át lakott, 1821. október 16-án született Doppler Ferenc.

E laktanya udvaraiban játszott első gyermekéveiben Doppler Ferenc, s a Máriássy-ezred katonáinak magyar nótái (az ezred a kassai hadfogadási kerülethez tartozik) keltették a hallgató gyermekben a zene első csiráját. Még utóbb is emlegette, hogy álomszerűén lebeg előtte a laktanyai élet, a katonák tréfálódzása ő vele, ajándékocskáik részére, a sindelyből faragott játékszerek, kard és lőszerek. Midőn atyja egyszer azon lepte meg, hogy az összes dobjeleket két fabotocskával faszéken a legnagyobb pontossággal dobolta, az ötödfél éves gyermek számára huzatokkal bevont teljes kis dobot készíttetett, melyen ez a próbaszobában, midőn az atya újonnan szerzett indulóit tanulták be, rendesen s szabályos rhytmussal játszta a kisdob szólamát. Egyszer azt látta a gyermek, hogy a kaszárnya udvarán két szegény katonaszökevény, kik magyar hazájukba akartak szökni, bűnhődött: vesszőt futottak két hosszú katonasor közt. Jajkiáltásukat a katonasorokon kívűl velők lépést tartó dobosok pergése túlhangozta, s Doppler Ferenc borzadva s részvétkiáltásokkal visszaszaladva lakásukba, félreállítá a dobot, melyhez többé nem nyúlt.

Kevéssel rá, 1826-ban, az öreg Doppler, miután huszonegy évet töltött a katonaságnál, elhagyta a Máriássy ezredet, s polgári állomást vállalt. Eleintén a lembergi, aztán a varsói nemzeti lengyel színháznál első oboistaként működött, élethosszig tartó kinevezéssel s tizenöt arany havi fizetéssel, Varsóba 1828-ban költözött a hattagú család.

A varsói színháznak akkoriban kitűnő operája s jeles művészei, valamint teljes táncszemélyzete volt, s állami segélyezésben részesült. Doppler Ferenc gyakran ott ült a zenekarban, s — nyolc éves létére — hallotta Sontag Henriettát, Paganinit, Lipinskyt, s az akkori művészeti világ egyéb korifeusait. A »Bűvös vadász«, »Varázsfuvola«, »Fehér nő«, »Kőmíves« dalműveket a lengyel ajkú művészek kitűnően adták elő.

Midőn 1828-ban »A portici néma« párisi diadala Varsóig ért, a színházi főnökség a híres lengyel zeneszerzőt és karmestert: Kurpinskit, ki a »Lexicon« embere, (zenei hírlapot is alapított), az operai rendezővel Párisba küldé e dalmű minél tökélyesb elsajátítása végett. Olaszországból pedig a leghíresb színfalfestőt hozatta, hogy párisi minták szerint készítse a díszleteket. 1830. őszén akarták előadni, de az opera brüsszeli előadása után, (1830. július havában) kiütvén a forradalom, az orosz kormány betiltá e dalmű színrehozatalát. Midőn 1830. november 29-én este hat órakor Varsóban is kitört a forradalom, a lengyel kormány megrendelte előadását, s Kurpinski, a párisi színház módjára, fiúk énekkarával erősbítvén a műben előforduló nagy énekkarokat, Doppler Ferenc is első sopranista részt énekelt köztük (persze lengyel nyelven), még pedig oly szabatossággal és biztossággal, hogy atyja méltányolva a gyermek kitűnő zenei érzékét, terzfuvolát készíttetett számára. Az apa 1830. szeptember havában kezdé a tanítást, s a fiú pár hét alatt az összes kemény és lágy hanglépcsőket bírta, sőt hét hó múlva a varsói »Rozmaitos’ci« (varietés) színházban, felvonás közében — 1831. april 22-én Relpad fuvolaváltozatait, zenekar kísérettel nagy sikerrel adta elő.

Az évi május 18-án, a lengyel nemzeti színházban, a Grochownál megsebesült lengyelek javára nagy akadémiát rendeztek, melyben Ferenc egy magyar théma fölötti változatokat játszott. Tetszett, midőn a kis művész, ki — hogy a többi szereplők módjára, nemzeti lengyel-jelmezben jelenhessen meg — egy lengyel tábornoktól kis fiának egyenruháját kapta ajándékba, nemzetőri egyenruhácskában, csákóval s oldalán karddal, jobbjában a fuvolát tartva, katonai köszöntéssel lépett a tömött ház elé, nagy hatással adván elő a nehéz változatokat. A siker, mely e játékot követte, arra bátorítá az atyát, hogy a háborús idők dacára, külön hangversenyt rendezzen. Megtörtént, s a lengyel opera legkiválóbb tagjai és a nemzeti színház egész zenekara közreműködött. Ez volt az első nagyobbszerű alkalom, midőn Doppler Ferenc — 1831. június elsején, — a nagy közönség elé lépett saját hangversenyében.

Más nap szomorú hírek érkeztek: a lengyelek osztrolenkai vereségéről és az orosz sereg közeledtéről.

A lengyel kormány rendeletet bocsátott ki, hogy azok a családok, melyek nem képesek magukat három havi élelmi szerrel ellátni, hagyják el egy hét alatt a várost. A 19—49 éves férfiakat azonban maradásra s nemzetőri szolgálatra kötelezték. Június 4-én a Doppler-család, a családfő kivételével, Krakkóba vonult, hol a kholera nagyban dúlt. Dacára ennek, rászánta magát a bevételforrások híján levő család, hogy a kis Ferenc által egy, a járvány dacára jól látogatott, hangversenyt rendeztessen.

De nem sokáig tartott a jövedelem. Hozzá a család panaszleveleit nem kapta meg az öreg Doppler, mert a postákat a mindenfelé csatangoló gyülevésznép elfogta. Egyszerre csak váratlanul megjelent az apa családja körében. Leírhatatlan veszélyeken s nehézségeken át sikerült neki Varsót elhagyni; persze ott kellett vesznie minden vagyonának, kivéve okmányait, búgósípját és esernyőjét.

Miután családja némi kis adósságait csekély pénzalapjából kiegyenlíté, másnap osztrák földre tértek, Podgorzé-nél, hol a járvány miatt huszonegynapi vesztegzár alatt tartották őket. Szerencséjükre, Fichtel tábornokban, ki az öreg Dopplert a Máriássy-ezredtől ismerte, jóakarójukat találták fel. Hallván ez a család szükségét és a kis Ferenc fuvolajátékát, a nagy kerti kéjlakban hangversenyt rendezett, melynek számait kizárólag Dopplerék töltötték ki. Ferenc fuvolázott, atyja hegedült, Eliz nővére pedig (ki folyton Budapesten lakik most is,) énekelt. A hangverseny eredménye (200 frt bécsi értékben,) mely jórészt Lichtenstein herceg huszárezredes támogatásának volt köszönhető, nagyban segített rajtok.

A vesztegzár megszüntetése után hangverseny- körútra keltek Galliciában, Tarnowban a gyermektelen gróf Stadnicki Felician (kitűnő zongorász) megkedvelte őket, hosszabb ideig magánál tartotta, s a fiatal fuvolással naponta szonátákat és kettősöket játszott.”

(Folyt. köv.)
190   Ardelao 2017-09-12 00:59:59

E bejegyzés keretében Doppler Károly zeneszerzőről, karmesterről és fuvolaművészről emlékezem meg, aki pontosan 192 évvel ezelőtt, szeptember 12-én született.

Jóllehet, születésnapról beszélek, az alábbiakban azt a méltatást idézem, amely 1900-ban, a Vasárnapi Újságban (47. évfolyam, 12. szám) jelent meg, Doppler Károly halálát követően.

„DOPPLER KÁROLY.

1826—1900.

(A születés évét illetően ld. az „Évfordulók, jeles napok, születésnapok etc.” c. topik 522. bejegyzését. Megj. A.)

Doppler Károlyban, a ki e hó 11-én Stuttgartban 74 éves korában elhúnyt, a magyar zene egyik érdemes mívelője veszett el, a ki bár csak pályája első felét szentelhette hazánknak, de az alatt az idő alatt is sok érdemet szerzett a magyar színpadi zene fejlesztése körűl. Élete nagyobb része a külföldön telt el, de ez alatt is folyton érdeklődött hazai zenei életünk iránt.

Doppler Károly, ki testvéröcscse volt Doppler Ferencznek, jeles zeneszerzőnknek, 1826-ban született s már mint tizenegy éves fiú a budai színházhoz szerződött második fuvolásnak. Egy évvel később önálló hangversenyen lépett fel nagy sikerrel s 1840-ben első fuvolássá lépett elő. Már ifjan kezdett zeneszerzéssel is foglalkozni s első nagyobb szerzeménye, a József főherczeg ötvenéves nádorsága ünnepére írt magyaros stílű ünnepi nyitány , szép sikert is aratott. Számos színdarabhoz írt zenét s 1843-ban két felvonásos ballettel lépett a nyilvánosság elé . A sokat ígérő ifjú művész alig 19 éves korában már második karmesterré lett, majd mikor Aradon opera alakult, ehhez hívták meg zeneigazgatónak. Itt találta a forradalom, melyből ő is kivette részét: 1849-ben ő vezette a magyar honvédség zenekarát egész a komáromi kapituláczióig. A forradalom után Erkel Ferencz oldala mellé került, mint a Nemzeti Színház második karmestere s ez állásában, melyet 12 évig töltött be, különösen azáltal szerzett érdemeket, hogy ő állította össze az akkortájban színre került népszínművek zenéjét s számos népdalt is szerzett , melyek még ma is népszerűek színpadainkon. Nagyobb művekkel is próbálkozott: a pesti Nemzeti Színházban 1853-ban « A magyar gránátos tábor » czímű víg operája, a következő évben pedig « A vadon fia » czímű romantikus operája került színre. 1857-ben, mikor Erzsébet királynő először járt Pesten, a látogatás örömére rendezett díszelőadáson előadott három felvonásos ünnepi opera első felvonását Erkel Ferencz, a másodikat Doppler Ferencz, a harmadikat Doppler Károly írták.

Miután tizenkét évig volt karmester, bátyjával, — ki a fuvolát szintén kitűnően kezelte hangverseny-körútat tett, először Németország főbb városaiban, majd Belgiumban, Angolországban, Oroszországban, Romániában, Szerbiában, Bulgáriában stb. Mindenütt nagy sikereket arattak; Weimarban Liszt Ferencz is a legszebb dícséretekkel halmozta el a két művészt, 1854-ben pedig Meyerbeer meghívta őket Berlinbe egy általa rendezett udvari hangversenyen való közreműködésre.

1862-ben a bécsi udvari operához hívták meg Doppler Károlyt, a hol bátyja már régebben a ballet karmestere volt. Bécsből a stuttgarti udvari színházhoz került mint első zeneigazgató s itt is működött néhány évvel ezelőtt bekövetkezett nyugdíjaztatásáig, a mit szemének elgyengülése tett szükségessé.

Karmesteri állását mindig lelkesedéssel és példás buzgalommal töltötte be s több színdarabhoz tetszést aratott zenét írt.

Neje is művésznő volt, a pesti Nemzeti Színház kedvelt tánczosnője,
Kobler Lujza, a Nemzeti Színház egykori balletmesterének leánya, kinek családjáról Jókai «A Koblerék tánczoló babái» czímmel érdekes tárczaczikket írt. Csaknem negyven évig tartó boldog házaséletet élt Doppler Kobler Lujzával s úgyszólván együtt is haltak meg: Doppler Károly halála neje temetése napján következett be. A stuttgarti közönség nagy részvéttel kísérte ki az öreg művész koporsóját a sírhoz, hű élettársa mellé.

Alapos zenei képzettség, pontosság, lelkiismeretesség jellemezték Dopplert élete pályáján. Számos kiváló énekest és énekesnőt képzett ki egész önzetlenséggel, kötelességének tekintve, hogy jeles művészi erőket neveljen a műintézetnek, melynek szolgálatában állott. E tulajdonságai nagy népszerűséget szereztek neki a művészi körökben. Négy gyermekét is a művészi pályára nevelte, kik mindnyájan becsülettel megállják helyüket.”
legújabb:
Kelemen Zoltán - 2018-05-27
Műsorajánló
Mai ajánlat:
16:00 : Budapest
Zeneakadémia, Solti György Kamaraterem

Yamagami Sohei (zongora)
Zuglói Filharmónia
Vezényel: Ménesi Gergely
"Kocsárdy Nicolette Alyssa hegedű diplomakoncertje"
J.S. BACH: 1. (g-moll) hegedűszonáta, BWV 1001 - 1. Adagio, 2. Fúga
FRANCK: A-dúr hegedű-zongora szonáta
BRAHMS: D-dúr hegedűverseny, Op.77

18:00 : Budapest
Zeneakadémia, XXIII. terem

Kelemen Barnabás és Mező Péter tanítványai
"Házimuzsika a Zeneakadémián"

19:00 : Budapest
Zeneakadémia, Solti György Kamaraterem

Tóth Ramóna (fagott), Klenyán Csaba (klarinét), Pápai Ákos (basszusklarinét), Kerek Erzsébet (zongora)
Camerata Pelsonore (koncertmester: Mikola Ivanovich Roman)
Vezényel: Dubóczky Gergely
"Tóth Ramóna fagott diplomakoncertje"
VIVALDI: c-moll fagottverseny, RV 480
DUTILLEUX: Sarabande et Cortège
ZARÁNDY ÁKOS: Angry Birds for Clarinet, Bass Clarinet and Bassoon
ELENA FIRSOVA: Monológ
R. STRAUSS: Duett-Concertino

19:00 : Budapest
Zeneakadémia, X. terem

Szakács Ildikó, Nagy Bertalan (ének), Dani Imre (zongora), Schaff Magdolna (hegedű), Török Mátyás (brácsa), Karasszon Dénes (cselló), Lakatos László (nagybőgő), Bánfi Barna (szaxofon), Tóth Dorottya, Sárközi Mária, Nemcsics Kinga, Káplár Gréta (népi ének), Molnár Viktor (elektronika)
"Molnár Viktor és Dobos Dániel szerzői estje"
MOLNÁR VIKTOR: Take-off
DOBOS DÁNIEL: Isten hozzád
MOLNÁR VIKTOR: Ballada – Ady Endre két versére, három magyar népdal felhasználásával
DOBOS DÁNIEL: Cross-over time
MOLNÁR VIKTOR: Lollipops – Edward Lear „A book of Nonsense” c. kötetének válogatott verseire
DOBOS DÁNIEL: Fonómadrigálok
MOLNÁR VIKTOR: Vörös Rébék – Arany János balladája nyomán
DOBOS DÁNIEL: Kisze-puppen

19:30 : Budapest
Zeneakadémia, Nagyterem

Pasaréti Szent Antal Kórus, Angelica Leánykar, Óbudai Kamarakórus, Budapesti Monteverdi Kórus, Zeneakadémia Alma Mater Kórusa
Vezényel: Déri András, Gráf Zsuzsanna, Erdős Ákos, Kollár Éva, Jobbágy Valér, Somos Csaba
"Díszhangverseny a 90 éves Párkai István tanár úr tiszteletére"
A mai nap
született:
1799 • Jacques François Halévy († 1862)
elhunyt:
1840 • Niccolo Paganini, hegedűs, zeneszerző (sz. 1782)
2003 • Luciano Berio, zeneszerző (sz. 1925)